Martina Kovářová

Italština s radostí

Obchodní podmínky

Termini e condizioni

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e‑booků
(elektronických knih), konzultací a on-line kurzů (dále obojí společně označováno i jako „digitální
obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.martinakovarova.cz.
2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je
nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní
smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení
VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které
s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.martinakovarova.cz
souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt
koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy,
kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete
na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem
obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
a ochrana autorských práv
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení
II. Důležité pojmy (definice)
1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Ing. Martina Kovářová
IČ: 74415883 , Zapsána v Živnostenském rejstříku v Kyjově, dne 13.11.2013
S místem podnikání: Tř. Komenského 597/62, Kyjov 697 01
Kontaktní telefon: +420608628676
Adresa pro doručování elektronické pošty: martinesse@seznam.cz
2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.martinakovarova.cz uzavře
se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být
podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová
společnost) anebo spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do
objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako
spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel.
Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně
má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout
spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele.
Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro
ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena
prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající
a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady
spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení
a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp.
poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím
prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím
a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“)
a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy (včetně
zdravotních), které by vznikly v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu
s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsaženými ve
videích, v PDF dokumentech, v obrázcích, v audio nahrávkách nebo uveřejněnými na webových
stránkách www.martinakovarova.cz.
Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě
a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou Kupujícího (resp. Spotřebitele)
a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický
objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně
uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou
poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další
podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré
prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem
povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se
nepoužije.
Pokud na webovém rozhraní není uvedeno jinak, kurzy ani e‑booky neslouží jako individuální
mentoring nebo konzultace.Pokud je na webovém rozhraní uvedeno, že k zakoupenému produktu
existuje forma podpory (většinou ve Facebookové skupině ke kurzu, případně formou společných
Zoom setkání — podrobnosti o druhu podpory z mé strany jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní),
nejedná se o individuální mentoring nebo konzultaci.
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový
formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e‑mail, telefonní číslo,
u podnikatelů IČO, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt
nebo produkty.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené
do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku
odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
O obdržení objednávky vás budu informovat e‑mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou
jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení
uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e‑mailu.
Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí
objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se
pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána, a takovou objednávkou
se nadále nezabývám.
4. JAZYK. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji
vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není
přístupná.
IV. Cena produktů a platba
1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých
produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena
akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem
k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho
dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko
„Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
2. KUPNÍ CENA. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší
objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při
uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo
obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně
chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí
objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna
od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky
a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li
mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. DODÁNÍ PRODUKTŮ. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat
až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny
k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e‑mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím,
nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co
nejdříve dodán.
- On-line bankovním převodem (platba se provede ihned).
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi
výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v Eurech.
Kupní cenu za on-line kurz je možné uhradit jednorázově, ale rovněž v několika splátkách, v závislosti
na typu produktu. V takovém případě bude kupní cena rozdělena do odpovídajícího počtu splátek. Ke
každé splátce bude vyhotovena faktura, na které bude uvedena splatnost jednotlivé splátky. Počet
splátek závisí na typu produktu, vždy je jejich počet uveden u nabídky jednotlivého produktu ve
webovém rozhraní.
a. Pokud není možné zakoupit jednorázově jednotlivé díly on-line kurzu a klient v průběhu
splátkového kalendáře za celý on-line kurz přestane platit předepsané splátky, bude mu odepřen
přístup k již zaplacené části on-line kurzu (a nejsem povinna vracet již zaplacené části na kupní ceně,
případně na jednotlivých splátkách). Poté, co klient zaplatí dosud nezaplacené splátky, je klientovi
opět přidělen přístup ke kurzu.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky
(tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, ve faktuře.
Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě
on-line platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně
po uzavření Kupní smlouvy.
O přijetí platby vám vystavím fakturu, kterou u on-line platebních metod obdržíte obratem
po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
E‑book ani konzultaci není možné hradit formou splátkového kalendáře.
V případě rozdělení kupní ceny u on-line kurzu na splátky, bude splatnost jednotlivých splátek
uvedena ve faktuře k jednotlivé splátce. Splátka je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka
připsána na můj bankovní účet.
Neuhrazení kupní ceny do data její splatnosti, případně neuhrazení jednotlivých splátek do data jejich
splatnosti, je podstatným porušením povinností plynoucích z kupní smlouvy.
V. Dodací podmínky
1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e‑booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán
po zaplacení kupní ceny na e‑mail jako příloha e‑mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je
obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen
uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou
v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny
v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte
po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů
vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem
na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle
harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.
V případě úhrady on-line kurzu na splátky vám bude ve vytvořeném uživatelském účtu zprovozněn
obsah odpovídající zaplaceným splátkám. Do úplné úhrady kupní ceny vám nebude zpřístupněn celý
obsah on-line kurzu, pokud ve webovém rozhraní není uvedeno jinak. Obsah kurzu se většinou
zpřístupňuje postupně, a to po týdnu, pokud není uvedeno ve webovém rozhraní jinak (úplná úhrada
kupní ceny tedy ne vždy znamená, že je ihned zpřístupněn celý obsah on-line kurzu — záleží
na časování příslušného kurzu a postupném zpřístupňování jeho obsahu).
2. DODACÍ LHŮTA. E‑book a on-line kurz (přístupové údaje) bude dodán do 3 pracovních dnů poté,
kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby on-line platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen výše uvedená
situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem
avizovaný den.
3. DOSTUPNOST OBSAHU. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost
a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést
nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
4. FUNKČNOST. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf
(podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem
a softwarem a ochrana autorských práv
1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně
zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné
funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat
s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit
do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového
prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky.
Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí
připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám
za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení.
Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků
serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného
písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Veškerý obsah webových
stránek www.martinakovarova.cz i souvisejících účtů na sociálních sítích — to znamená texty,
fotografie, videa, zvukové nahrávky, grafika, obrázky, ikony a další audiovizuální nebo zvukový obsah,
jakož i jeho grafický design a zdrojové kódy, jsou mým vlastnictvím. Není dovoleno jej kopírovat, a to
ani částečně.
Digitální obsah slouží pouze pro osobní účely Kupujícího a není určen pro komerční využití
Kupujícího. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o
trestný čin.
3. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho
uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se
dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující
se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě
závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám
uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se
ochrany autorských práv. V obou případech jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či
zrušit a zároveň nejsem povinna vám vrátit již zaplacenou platbu za produkt, resp. již zaplacené
splátky za produkt.
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
1. V souladu s ust. § 1837 písm. l) obč. zák. kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve
lhůtě 14 dnů od uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 obč. zák., neboť předmětem
kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (kurz, e‑book atd.).
2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit V případech stanovených zákonem nebo Kupní
smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem
oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní
smlouvy, a to zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní,
porušení autorských práv, nezaplacení kupní ceny, případně nezaplacení jednotlivých splátek
v případě rozdělení kupní ceny na jednotlivé splátky, a v dalších případech stanovených zákonem.
Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní
smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám
okamžitě zrušit přístup do členské sekce. V případě, že dojde k prodlení s úhradou jednotlivých
splátek, a to prodlení ve lhůtě 10 dní po splatnosti jednotlivé splátky, jsem oprávněna zablokovat
přístup do členské sekce. V případě, že byly splátky hrazeny pouze částečně a ze strany klienta došlo
k podstatnému porušení povinností, nejsem povinna vracet již zaplacené části na kupní ceně,
případně na jednotlivých splátkách.
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099
až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak
v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.
Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců
od převzetí produktu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo
výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy
odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového
produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě,
že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala
nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem
k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící
nebo nečitelná část.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má
vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady
způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u on-line kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím,
zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje)
nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na elektronickou adresu martinesse@seznam.cz. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte
i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci
vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě
prosím na elektronické adrese martinesse@seznam.cz.
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský
úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.
Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto
orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti
k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel
může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
X. Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího
ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém
rozhraní.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však
vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 20.09.2022.